Hva er nytt om pliktarv i ny arvelov?

Økt minstebeløp i pliktarv og større frihet til å fordele eiendeler

Økt minstebeløp i pliktarv til hvert barn:
To tredeler av formuen skal fortsatt fordeles mellom barna som pliktarv. I dagens arvelov kan man bestemme at hvert barn likevel bare skal få 1 million kroner. I ny lov heves beløpet per barn til 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, som tilsvarer ca. 1,5 millioner kroner.


Pliktarv blir en ren verdiregel:

Etter dagens arvelov kan arvinger motsette seg at en annen arving får en eiendel som overskrider den totale pliktdelsarven (to tredjedeler av formuen). Denne regelen opphører ved ny lov. Det betyr at man står friere til å bestemme hvem som skal overta hva i et testament, for eksempel at en arving skal overta huset eller hytta.  

Overgangsregler: Hvis arvelateren dør senere enn 1. januar 2022, skal også testamenter skrevet etter tidligere lov bedømmes etter de nye pliktdelsreglene.


Les mer her om pliktarv og friarv.

Ny lov trer i kraft 1. januar 2021. Justifys løsninger tar høyde for reglene i ny og gammel lov.

Kom i gang med å opprette ditt testament her.