Når trer fremtidsfullmakten i kraft

Legeerklæring om din varige helsetilstand

Fremtidsfullmakten trer i kraft når en lege har bekreftet at fullmaktsgiver ikke er i stand til å ivareta sine interesser innenfor de områdene som omfattes av fullmakten, og dette skyldes demens eller varig svekket helse.  

Det anbefales å be Fylkesmannen om en attest som stadfester at fremtidsfullmakten er trådt i kraft etter at legeerklæring er innhentet. En slik attest fra Fylkesmannen er et krav fra Kartverket for å selge eiendom. Justify vil gi fullmektig veiledning til hvordan en skal gå frem overfor Fylkesmannen dersom dette blir aktuelt.

Les mer og kom i gang med din fremtidsfullmakt.