Hvordan kan flere fullmektiger opptre sammen?

Delegering av ansvar og gjensidig informasjonsplikt

Fullmektigene kan opptre og ta beslutninger hver for seg innenfor rammen av fullmakten. Fullmektigene kan finne en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom seg. Det samme gjelder dersom reservefullmektigen må tre inn som fullmektig.

Fullmektigene har plikt til å holde hverandre informert om bruken av fullmakten og andre forhold av betydning for fullmakten.

Les mer og kom i gang med din fremtidsfullmakt.